ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


การเข้ามาทำงานร่วมกับกลุ่มวิจัย
WeSD


 


กลุ่มวิจัย WeSD มีทุนสนับสนุนการทำวิจัยให้กับนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการประสบการณ์หรือมีความสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนั้น ทางกลุ่มวิจัยฯ ยังเปิดโอกาสให้นักวิจัยแลกเปลี่ยนและอาสาสมัครได้เข้ามาร่วมทำวิจัยด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาในสภาพบริบทสังคมและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

                โอกาสในการทำงานวิจัยร่วมกับกลุ่มวิจัย WeSD
ภายใต้กลุ่มวิจัย WeSD มีโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการ ซึ่งผู้ที่สนใจหรือนักวิจัยบัณฑิตศึกษาสามารถขอเข้าร่วมประสบการณ์ในการทำงานวิจัยในโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการอยู่นั้น ถ้าหากท่านสนใจและเป็นนักวิจัยบัณฑิตศึกษาและกำลังหาโอกาสในการทำงานวิจัย สามารถติดต่อมาได้ที่กลุ่มวิจัย WeSD

                นักวิจัยแลกเปลี่ยน/อาสาสมัคร
ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มวิจัย WeSD นักวิจัยแลกเปลี่ยนทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าร่วมงานวิจัยเป็นระยะเวลา 3-6 เดือน ขึ้นอยู่กับโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการอยู่ ในประเด็นทางด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนา นักวิจัยฯ จะต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจ มีความรับผิดชอบ และมีทักษะในการทำวิจัย นอกจากนั้น เป็นผู้ที่มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และสามารถร่วมทำงานวิจัยกับกลุ่มวิจัยฯ ด้วยความสมัครใจ
การสนับสนุนของกลุ่มวิจัย WeSD นั้น ในกรณีที่เป็นนักวิจัยแลกเปลี่ยนหรืออาสาสมัคร ขอบเขตและเงื่อนไขของการทำงานจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาและข้อตกลงร่วมกันกับกลุ่มวิจัยฯ ทั้งนี้ การสนับสนุนต่าง ๆ ของกลุ่มวิจัยฯ อาทิ ค่าที่พักและค่าอาหาร จะอยู่ในอัตราที่เหมาะสม
ถ้าหากท่านสนใจและต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถส่งอีเมล์มาได้โดยตรงที่ รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง (ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย WeSD)
Email: buapun@kku.ac.th