ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


ความเป็นมาของกลุ่มวิจัย


 

    กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Research Group on Wellbeing and Sustainable Development-WeSD) เริ่มต้นมาจากโครงการวิจัยความอยู่ดีมีสุขของประชากรในประเทศกำลังพัฒนา (Wellbeing in Developing Countries-WeD) กลุ่มวิจัย WeD นี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจาก Economic and Social Research Council (ESRC) ของประเทศสหราชอาณาจักร และมีมหาวิทยาลัย Bath เป็นผู้ประสานงาน โครงการวิจัยนี้ดำเนินการวิจัยใน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเปรู บังกลาเทศ เอธิโอเปีย และประเทศไทย ประเด็นศูนย์กลางความสนใจของกลุ่มวิจัยนี้คือ “ความอยู่ดีมีสุข” ของประชากรในประเทศกำลังพัฒนา ในกรณีของประเทศไทย (ซึ่งมีพื้นที่วิจัยอยู่ใน 2 ภาค คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) ประเด็นปัญหาที่เราให้ความสนใจในขณะนั้นคือ ความเติบโตโดยเน้นความเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้นำไปสู่ “ความอยู่ดีมีสุขของมนุษย์หรือไม่” ผลการวิจัยบางอย่างได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร มีหลายประเด็นที่กำลังวิเคราะห์และผลิตเป็นบทความ

    โครงการวิจัยความอยู่ดีมีสุขของประชากรในประเทศกำลังพัฒนา (WeD) สิ้นสุดลงเมื่อปี พ.ศ.2549 แต่เนื่องจากว่าประเด็นเรื่องความอยู่ดีมีสุขยังอยู่ในกระแสความสนใจทางวิชาการ นักวิจัยภายใต้โครงการดังกล่าวจึงร่วมกันก่อตั้งกลุ่มวิจัยชื่อ “ความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน" (WeSD) ขึ้นมาภายในปี พ.ศ.2553