ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


บุคลากร


 

นักวิจัยหลัก

ชื่อ (ภาษาไทย)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง
Assoc.Dr.Buapun Promphakping

ตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์ ระดับ 9

สาขา/สถาบันการศึกษาที่จบ

Ph.D. (Development Studies) University of Bath,U.K.

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

พัฒนศาสตร์ ความอยู่ดีมีสุข ทุนทางสังคม การจัดสวัสดิการชุมชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชุมชน บทบาทหญิงชายการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม แรงงานข้ามชาติ และการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมและบริโภคบุหรี่/ยาสูบ/ยาเส้น

E-mail

buapun@kku.ac.th

 

 

 

ชื่อ (ภาษาไทย)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

ผศ.ดร.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ
Assist. Dr.Yanyong Inmuong

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8

สาขา/สถาบันการศึกษาที่จบ

Ph.D.(Environmental Studies), University of Tasmania, Australia

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

E-mail

yanyong@kku.ac.th

 

 

 

ชื่อ (ภาษาไทย)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

ผศ.ดร.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ
Assist.Dr.Sukhumvit Saisopon

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8

สาขา/สถาบันการศึกษาที่จบ

Ph.D. (Development Administration) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

การบริหารนโยบายและแผน การบริหารการปกครองท้องถิ่น การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยแบบไทบ้าน องค์กรชุมชนกับการพัฒนา

E-mail

sukhumvt@kku.ac.th

 

 

 

ชื่อ (ภาษาไทย)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนนามกุล
Assist. Dr.Viboon Wattananamkul

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8

สาขา/สถาบันการศึกษาที่จบ

ปริญญาเอก สาขาสังคมวิทยาการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

สังคมวิทยาการแพทย์และสาธารณสุข

E-mail

viboonmail@yahoo.com

 

 

 

ชื่อ (ภาษาไทย)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

อ.มานะ นาคำ
Mana Nakham

ตำแหน่ง

อาจารย์

สาขา/สถาบันการศึกษาที่จบ

ศศ.ม. (สังคมวิทยาการพัฒนา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

งานวิจัยการพัฒนา สาขาวิเคราะห์ชุมชน การพัฒนาความเข็มแข็งองค์กรชุมชน กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน การวางแผนพัฒนาแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น

E-mail

mana@kku.ac.th

 

 

 

ชื่อ (ภาษาไทย)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

ดร.มนต์ชัย ผ่องศิริ
Dr.Monchai Pongsiri

ตำแหน่ง

-

สาขา/สถาบันการศึกษาที่จบ

ปริญญาเอก สาขาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

การศึกษาคนพลัดถิ่น (Daispora Studies) และการดำรงชีพ (Livelihood) การประเมินผลโครงการ ป่าชุมชน เกษตรกรรมถาวร การประมินคุณประโยชน์ของระบบนิเวศน์ (Ecosystem Services) การกลายเป็นเมือง

E-mail

monchai7@hotmail.com

 

 

 

ชื่อ (ภาษาไทย)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

อ.ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์
Dr.Thanapauge Chamaratana

ตำแหน่ง

อาจารย์

สาขา/สถาบันการศึกษาที่จบ

ปริญญาเอก สาขาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

Social Network Research, Labour Study, Urbanization and ASEAN Study.

E-mail

Thanacha@kku.ac.th

 

 

 

 

นักวิจัยประจำกลุ่ม

ชื่อ (ภาษาไทย)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

ดร.นิลวดี พรหมพักพิง
Dr.Ninlawadee Promphakping

ตำแหน่ง

นักวิจัยประจำกลุ่ม

สาขา/สถาบันการศึกษาที่จบ

ปริญญาเอก สาขาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

ประเด็นด้านอัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ การจัดการความรู้ของชุมชน การวิจัยเชิงคุณภาพ และการเก็บข้อมูลภาคสนาม

E-mail

Ninwadee2004@yahoo.com

 

 

 

ชื่อ (ภาษาไทย)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

พรเพ็ญ โสมาบุตร
Pornpen Somabut

ตำแหน่ง

ผู้จัดการกลุ่มวิจัย

สาขา/สถาบันการศึกษาที่จบ

ปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

ประเด็นการย้ายถิ่น การศึกษา และความอยู่ดีมีสุข การเก็บข้อมูลภาคสนาม การเงินและการบัญชี และ การวิเคราะห์ประมวลผลการวิจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

E-mail

pk_pornpen @hotmail.com

 

 

 

ชื่อ (ภาษาไทย)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

ภัทรภร วีระนาคินทร์
Pattaraporn Weeranakin

ตำแหน่ง

นักวิจัยประจำกลุ่ม

สาขา/สถาบันการศึกษาที่จบ

ปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

ประเด็นความอยู่ดีมีสุข สินทรัพย์ทุน ทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการเก็บข้อมูลภาคสนาม

E-mail

wee.patta@gmail.com

 

 

 

ชื่อ (ภาษาไทย)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

วีระยุทธ โพธิ์ถาวร
Weerayuth Phothaworn

ตำแหน่ง

นักวิจัยประจำกลุ่ม

สาขา/สถาบันการศึกษาที่จบ

ปริญญาโท สาขาการจัดการทรัพยากร โครงการสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม การเกษตรแบบยั่งยืน และการวิเคราะห์ประมวลผลการวิจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

E-mail

weerayuthid@gmail.com

 

 

 

ชื่อ (ภาษาไทย)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

สุธาสินี ปรีดาสา
Suthasinee Preedasa

ตำแหน่ง

เลขานุการกลุ่มวิจัย

สาขา/สถาบันการศึกษาที่จบ

ปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

ประเด็นการศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชน สวัสดิการแรงงานในและนอกระบบ และการวิเคราะห์ประมวลผลการวิจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

E-mail

sutasinee.mod@gmail.com

 

 

 

ชื่อ (ภาษาไทย)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

สยาม บัวระภา
Sayam Buarapha

ตำแหน่ง

นักวิจัยประจำกลุ่ม

สาขา/สถาบันการศึกษาที่จบ

ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

ประเด็นศิลปวัฒนธรรมประเพณีแบบดั้งเดิมของชุมชน การศึกษาวิเคราะห์ชุมชน การปฏิบัติงานภาคสนามและการจัดทำสื่อมัลติมีเดีย

E-mail

siam_wesdkku@hotmail.co.th

 

 

 

ชื่อ (ภาษาไทย)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

อารยา ญาณพิบูลย์
Araya Yanpiboon

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยนักวิจัย

สาขา/สถาบันการศึกษาที่จบ

ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

การออกเเบบสื่อสิ่งพิมพ์ การปฏิบัติงานภาคสนาม การเงินเเละการบัญชี และประเด็นวิสาหกิจชุมชน

E-mail

dao_to_be@hotmail.com

 

 

 

ชื่อ (ภาษาไทย)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

วรนุช จันทะบูรณ์
Woranuch Juntaboon

ตำแหน่ง

นักวิจัยประจำกลุ่ม

สาขา/สถาบันการศึกษาที่จบ

ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

การประสานงานภาคีเครือข่าย

E-mail

greensdm@hotmail.com

 

 

 

ชื่อ (ภาษาไทย)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

จริยา โนนแดง
JARIYA NONEDANG

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยนักวิจัย

สาขา/สถาบันการศึกษาที่จบ

ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

งานการเงิน/ประสานงาน

E-mail

jariya_n@kkumail.com

 

 

 

ชื่อ (ภาษาไทย)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

กฤษดา ปัจจ่าเนย์
KRITSADA PHATCHANEY

ตำแหน่ง

นักวิจัยโครงการ

สาขา/สถาบันการศึกษาที่จบ

ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการพัฒนาสังคม (เกียรตินิยมอันดับ 2) ปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

ด้านการกลายเป็นเมือง วิจัยเชิงคุณภาพ และปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS, Atlas.ti

E-mail

phat.kritsada@gmail.com