ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


โครงการวิจัยตัวอย่าง


 

ก) โครงการวิจัยความอยู่ดีมีสุขของประชากรในประเทศกำลังพัฒนา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Wellbeing in Developing Countries - WeD) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการวิจัยดังกล่าวดำเนินการโดยกลุ่มนักวิจัยที่เรียกว่า WeD Research Group ซึ่งมีฐานอยู่ที่มหาวิทยาลัย Bath ประเทศสหราชอาณาจักร ได้รับทุนสนับสนุนจาก Economic and Social Research Council (ESRC) โดยมีพื้นที่ดำเนินงานวิจัยภาคสนามใน 4 ประเทศ คือ เปรู เอธิโอเปีย บังคลาเทศ และประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2545-2549) สำหรับประเทศไทยมีโครงการวิจัยฯ อยู่ 2 พื้นที่ คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย โดยโครงการวิจัย WeD เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่เป้าหมาย 3 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มุกดาหาร และร้อยเอ็ด การวิจัยของโครงการ WeD เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการพัฒนา 3 ด้าน คือ ความยากจน ความไม่เท่าเทียม และคุณภาพชีวิตของประชากร การวิจัยมุ่งที่จะแสวงหากฎเกณฑ์ทางทฤษฎีที่จะช่วยให้อธิบายและทำความเข้าใจประเด็นปัญหาข้างต้นอย่างรอบด้าน และกระจ่างยิ่งขึ้นตลอดจนชี้นำนโยบายการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพต่อไป

Description: IMG_0002 Description: Migration in Ban Manao on August 15, 2004 Description: P1080102 Description: Conducting health issue with Health care volunteer in the village Description: P1080365


ข) โครงการพัฒนาและวิจัยสุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข จังหวัดขอนแก่น
โครงการพัฒนาและวิจัยสุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นระยะเวลา 3 ปี (กันยายน 2551 - กันยายน 2554) โดยมี รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิงเป็นประธานคณะทำงานจังหวัด ทำหน้าที่ครอบคลุมในเรื่องการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและการประเมินผลแบบเสริมพลังระหว่างองค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และสถาบันวิชาการ ในการพัฒนาและวิจัยสุขภาวะเพื่อความอยู่ดีมีสุข ตลอดจนกลไกของ อปท. ให้มีการกระจายอำนาจด้านสุขภาพให้ชุมชนจัดการตนเองได้ ทั้งนี้ ในปีแรก (ปี พ.ศ. 2551) มี อบต.เข้าร่วมโครงการ 5 อบต. ได้แก่ 1. อบต.หนองแวงโสกพระ อำเภอพล 2. อบต.สวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี 3. อบต.จระเข้ อำเภอหนองเรือ 4. อบต.ยางคำ อำเภอหนองเรือ 5. อบต.โนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จ.ขอนแก่น และปัจจุบันทางโครงการวิจัยกำลังดำเนินการตามแผนงานในปีต่อไปDescription: DSC00686 Description: DSC00489 Description: DSC00716