ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 •  วิสัยทัศน์

  สร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาด้วยการวิจัย นำพาสังคมไปสู่ความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน • พันธกิจ

  1. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการวิจัยด้านการพัฒนาและความอยู่ดีมีสุข
  2. พัฒนาเครือข่าย  เพื่อสนับสนุน  ส่งเสริม  การวิจัยด้านการพัฒนาและความอยู่ดีมีสุข
  3. จัดการความรู้ การเผยแพร่ และบริการวิชาการด้านการพัฒนาและความอยู่ดีมีสุข  
  4. บูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย