ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


บทความ


 

  ความเปราะบางของชุมชนเมืองขอนแก่นต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  การขยายตัวเมืองขอนแก่น
  การพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดารุณี จงอุดมการณ์ และคณะ, 2552)
  สุขภาพองค์รวม: วิธีวิทยาสู่ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน (ดารุณี จงอุดมการณ์, 2549)
  Exploring the Quality of Life of People in North Eastern and Southern Thailand (Darunee Jongudomkarn and Laura Camfield, 2005)