ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


ผลงานวิจัยต่างๆ


 


ลำดับ ชื่อผลงาน ปี พ.ศ. ไฟล์แนบ
1 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การกำเนิดและพัฒนาการของตลาดสดและผู้ค้ารายย่อยเมืองขอนแก่น 2561 ดาวน์โหลด
2 รายงานสรุปการประชุมเครือข่ายนักวิจัยและกลไกขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่ 2556 ดาวน์โหลด
3 รายงานผลการประเมินสถานการณ์ยาสูบ จังหวัดขอนแก่น 2555 ดาวน์โหลด
4 รายงานการประเมินสถานการณ์ยาสูบเพื่อการเปลี่ยนแปลงจังหวัดขอนแก่น 2555 ดาวน์โหลด
5 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่องเส้นทาง ยาเส้น: เกษตรกรผู้ปลูก ผู้ผลิตยาเส้น ผู้จำหน่าย และผู้บริโภคบุหรี่มวนเอง 2553 ดาวน์โหลด
6 สังคมสวัสดิการ: คน ครอบครัว ชุมชน สู่ความอยู่ดีมีสุข 2553 ดาวน์โหลด
7 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพชีวิตและความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวยากจนและครอบครัวทั่วไปด้วยแบบประเมินตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและความอยู่ดีมีสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่นสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2553 ดาวน์โหลด
8 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 2553 ดาวน์โหลด
9 รายงานฉบับสมบูรณ์ การพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2552 ดาวน์โหลด
10 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับอำเภอเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 2552 ดาวน์โหลด
11 บรรณนิทัศน์ งานวิจัยด้านมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2540-2550 (ภายใต้โครงการสถานะองค์ความรู้และการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 2551 ดาวน์โหลด
12 กขคง การระดมศักยภาพชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาสมรรถนะขององค์กรปกครองท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการพัฒนาและการใช้ทุนทางสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ระยะที่ 2) 2551 ดาวน์โหลด
13 รายงานฉบับสมบูรณ์ เศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องการควบคุมบุหรี่ 2550 ดาวน์โหลด
14 บทสังเคราะห์ สร้างสุขภาวะเพื่อมุ่งสู่อยู่ดีมีสุข: บทสังเคราะห์ตัวชี้วัดกระบวนการสร้างชุมชนอยู่ดีมีสุขในภาคอีสาน 2550 ดาวน์โหลด
15 รายงานฉบับสมบูรณ์ การพัฒนารูปแบบการบูรณาการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนในระดับอำเภอ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 2550 ดาวน์โหลด
16 การสังเคราะห์ตัวชี้วัดความสุข: การถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาตัวชี้วัดความสุข จังหวัดเลย 2549 ดาวน์โหลด
17 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของผู้หญิงในชนบทอีสาน 2548 ดาวน์โหลด