ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


โครงการวิจัยที่ผ่านมา


 


ลำดับ ชื่อโครงการ ปี พ.ศ. สรุปย่อ
1

การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของผู้หญิงในชนบทอีสาน (Cross-cultural Marriage of Women in the Northeast of Thailand)

2548 รายละเอียด | รูป
2

Mekong Learning Initiative (MLI)

2548 รายละเอียด | รูป
3

โครงการวิจัยความอยู่ดีมีสุขของประชากรในประเทศกำลังพัฒนา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Wellbeing in Developing Countries - WeD)

2545 - 2549 รายละเอียด | รูป
4

การปฏิบัติงานด้านวิชาการสังเคราะห์ตัวชี้วัดความสุขการถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาตัวชี้วัดความสุข จังหวัดเลย

2549 รายละเอียด | รูป
5

เศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องการควบคุมบุหรี่

2550 รายละเอียด | รูป
6

โครงการสนับสนุนงานวิชาการสร้างสุขภาคอีสาน ปี 2550

2550 รายละเอียด | รูป
7

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการบูรณาการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนในระดับอำเภอ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

2550 รายละเอียด | รูป
8

โครงการสถานะองค์ความรู้และการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2551 รายละเอียด | รูป
9

โครงการการสร้างสมรรถนะในการจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่องค์กรชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่น (มี 3 โครงการย่อย)

2550 - 2552 รายละเอียด | รูป
10

     1) โครงการวิจัยการพัฒนาสมรรถนะขององค์กรปกครองท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการพัฒนาและการใช้ทุนทางสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ระยะที่ 1
     2) โครงการการพัฒนาเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตและความอยู่ดีมีสุขสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 1
     3) โครงการการพัฒนาสมรรถนะขององค์กรชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นในการเสริมพลังอำนาจคนจนและครัวเรือนคนจน เพื่อความมั่นคงของการยังชีพ

2550 - 2552 รายละเอียด | รูป
11

โครงการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2552 รายละเอียด | รูป
12

โครงการศึกษารูปแบบระบบบริหารจัดการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน

2552 รายละเอียด | รูป
13

โครงการเส้นทาง “ยาเส้น”: เกษตรกรผู้ปลูก ผู้ผลิตยาเส้น ผู้จำหน่ายและผู้บริโภคบุหรี่มวนเอง

2552 รายละเอียด | รูป
14

โครงการการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน

2552 รายละเอียด | รูป
15

การศึกษาเปรียบเทียบผลการประเมินตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและความอยู่ดีมีสุขของครัวเรือนยากจนและครัวเรือนทั่วไปด้วยแบบประเมินตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและความอยู่ดีมีสุขมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2552 รายละเอียด | รูป
16

การศึกษาคุณภาพชีวิตและความอยู่ดีมีสุขของแรงงานพม่า: กรณีศึกษาชุมชนสะพานปลา ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

2553 รายละเอียด | รูป