ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


โครงการวิจัยปัจจุบัน


 


ลำดับ ชื่อโครงการ ปี พ.ศ. สรุปย่อ
1

โครงการพัฒนาและวิจัยสุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข จังหวัดขอนแก่น

2551 - 2554 รายละเอียด | รูป
2

โครงการ Provision of services on Millennium Ecosystem Assessment Sub-Global Assessment (SGA) for Thailand

2553 - 2554 รายละเอียด | รูป
3

โครงการการสร้างและพัฒนามาตรการทางสังคมเพื่อควบคุมการบริโภคและการจำหน่ายยาเส้น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา 3 จังหวัดในภาคอีสาน

2553 - 2555 รายละเอียด | รูป
4

โครงการการสร้างและพัฒนามาตรการทางสังคมเพื่อควบคุมการบริโภคและการจำหน่ายยาเส้น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น

2553 - 2555 รายละเอียด | รูป
5

โครงการการสำรวจคุณค่าเกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2553 - 2555 รายละเอียด | รูป
6

โครงการการประเมินคุณประโยชน์ของระบบนิเวศ  เพื่อพัฒนาระบบการจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนกลางแบบบูรณาการ

2553 - 2555 รายละเอียด | รูป
7

โครงการสร้างจิตสำนึกและความร่วมรับผิดชอบของพลเมืองในการเมืองการปกครอง

2554 - 2556 รายละเอียด | รูป
8

โครงการประเมินสถานการณ์ยาสูบเพื่อการเปลี่ยนแปลงขอนแก่นและการติดตามกำกับ 4 จังหวัด

2554 - 2556 รายละเอียด | รูป